กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) Division of Soil Biotechnology
วิสัยทัศน์องค์กรก้าวไกล วิจัยพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และการจัดการอินทรียวัตถุ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) Division of Soil Biotechnology
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
คลังความรู้(KM)/ผลงานวิจัย ดูทั้งหมด
ความร่วมมือ/การศึกษาดูงาน ดูทั้งหมด
บริการสำคัญของหน่วยงาน
ข้อมูลสำคัญที่หน่วยงานสามารถให้บริการ
Media
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช_ภาษาภาคอีสาน
กรมพัฒนาที่ดิน - ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการขยะ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดภาวะโลกร้อน 53
ติดต่อเรา
ที่อยู่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

66 2579 0679 , 1760 ต่อ 1379

SBD_2@ldd.go.th

แผนที่ (คลิกที่แผนที่เพื่อดูภาพใหญ่)
© Copyright 2015. All Rights Reserved.